Schubert polynomials via triangulations of flow polytopes - Karola Meszaros