A Tight Bound for Hypergraph Regularity - Guy Moshkovitz