Pseudorepresentations and the Eisenstein ideal - Preston Wake