A New Formulation of the Gross-Zagier Formula - Xinyi Yuan