Around the Davenport-Heilbronn Function - Enrico Bombieri